POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. MANUAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA FGUV: La FGUV disposa d´una Política de privadesa que inclou un Manual de Protecció de dades.

2. REGISTRE D´ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE LA FGUV: En compliment del que disposa l’article 31.2 de la Lley Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personal i Garantia dels Drets Digitals, la FGUV fa pública el registre de les seues activitats de tractatment en el qual consta la informació que estableix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 i la seua base legal. Registre d’Activitats en la seua condició d’Encarregat del tractament Registre d’Activitats en la seua condició de Responsable del tractament

3. BRETXES DE SEGURETAT: La bretxa de seguretat consisteix en tot acte d’intromissió, il·lícit o no autoritzat, que 1. Puga ocasionar la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals, 2. Puga permetre o implicar la comunicació, revelació o accés no autoritzats a fitxers o tractaments de dades personals. Si alguna persona usuària dels sistemes d’informació de la Universitat de València que gestiona la FGUV, té coneixement d’alguna bretxa de seguretat de tractaments o fitxers de dades personals que tracten i que siguen titularitat de la Universitat de València i/o de la FGUV, ha de posar-se en contacte sense demora i al més prompte possible amb la FGUV a l’adreça de correu electrònic: comitedeseguretat.fguv@uv.es, amb l’assumpte “Possible bretxa de seguretat i nom de servei/projecte vinculat” acompanyant el present formulari sense perjudici que per determinades circumstàncies o per motius d’urgència es puga comunicar telefònicament al número 963531064. Rebuda la comunicació, la FGUV realitzarà un primer anàlisi, i si es tracta d’una bretxa de seguretat: procedirà a una classificació i elaboració d’un pla de resposta amb el disseny de les mesures que calga adoptar per a contindre, reduir o eliminar possibles danys, i si escau o no notificació a l’AEPD. A continuació, i com a màxim en el termini màxim de 24 hores, la FGUV notificarà al Delegat de Protecció de Dades (DPD) de la Universitat de València (lopd@uv.es) les bretxes de la seguretat de les dades personals de les quals tinga coneixement. El delegat per a la protecció de dades no sanciona ni imposa multes, sinó que avalua i resol la incidència adoptant mesures tècniques per a evitar que la bretxa no es torne a produir.

4. POLÍTIQUES DE PRIVADESA:

UV Gandia

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE LA FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Responsable del tractament de les dades tractades és la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant la UV). Les dades del Responsable del tractament són els següents: Universitat de València-Estudi General Edifici del Rectorat Av. Blasco Ibáñez, 13 46010 València NIF: Q-4618001D Delegat de protecció de dades: Professor Doctor Javier Plaza Penadés; correu electrònic: lopd@uv.es ENCARREGAT DEL TRACTAMENT L’Encarregat del tractament de les dades tractades és la Fundació General de la Universitat de València (d’ara endavant FGUV). Les dades de caràcter personal que es poden recaptar directament de el/la interessat/a seran tractats de manera confidencial, i quedaran incorporats a l’activitat corresponent de tractament titularitat de la FGUV amb les dades següents: Fundació General de la Universitat de València Carrer Amadeo de Saboya, 4 46010 València NIF: G-46980207 Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número 79 V Correu electrònic: protdadesfguv@uv.es Delegat de protecció de dades de la Universitat de València: Professor Doctor Javier Plaza Penadés; correu electrònic: lopd@uv.es La relació actualitzada de les activitats de tractament que la FGUV duu a terme està disponible en les Polítiques de privadesa de cada àrea i servei de la FGUV.

FINALITAT La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza la FGUV, que es poden consultar en les Polítiques de privadesa de cada àrea i servei de la FGUV.

LEGITIMACIÓ El tractament de les vostres dades es duu a terme per al compliment d’obligacions legals per part de la FGUV, en virtut d’un contracte, així com quan la finalitat del tractament requerisca el vostre consentiment.

DADES DE MENORS Des d’algunes de les àrees i serveis de la FGUV s’ofereixen serveis a menors d’edat, que comporten la captació i el tractament de les dades dels menors que resulten estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual s’hagen sol·licitat, mitjançant l’obtenció del consentiment previ dels seus pares o tutors legals. CONSERVACIÓ DE DADES Les dades personals facilitades en les àrees i els serveis de la FGUV es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten. D’acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d’aquestes. COMUNICACIÓ DE DADES Amb caràcter general, no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal. Podeu consultar els/les destinataris/es per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme la FGUV en les Polítiques de privadesa de cada àrea i servei de la FGUV.

GARANTIA DE DRETS Les persones usuàries que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar al Responsable del tractament l’accés a les seues dades personals, i la rectificació o la supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un escrit dirigit a la Fundació General de la Universitat de València, Carrer Amadeu de Savoia, 4, (46010) de València, o a través de l’adreça de correu electrònic següent protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es realitze des del compte de registre que conste en la nostra base de dades.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE DRETS DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació als tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, Carrer Jorge Juan, 6 (28001) de Madrid i pàgina web: www.agpd.es

POLÍTICA DE COOKIES

Política de cookies L’acceptació d’aquesta política implica que l’usuari ha estat informat clarament i completament sobre l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies), i que la UV disposa del consentiment de l’usuari per fer-les servir en els termes de l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI).

Què son las cookies? Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador quan s’accedeix a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, facilitar tècnicament la navegació, elaborar estadístiques d’ús, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, segons que siga la informació que continguen i la forma en què s’utilitze l’equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

Marc normatiu de les cookies “Les anomenades Cookies, o el que jurídicament són “dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades que s’instal·len en equips terminals dels destinataris”, es regulen en l’article 22 de la Llei 34/2002 (LSSICE). Els prestadors de serveis, com la Universitat de València, poden utilitzar cookies lícitament, sempre que obtinguen un consentiment específic i informat dels usuaris. A més, aquest consentiment ha de ser idèntic al qual s’exigeix en matèria de protecció de dades conforme al RGPD. Per això, ara pots acceptar o rebutjar la instal·lació de cookies, o seleccionar les cookies que vols que s’instal·len en el teu ordinador, tenint en compte que conforme a l’article 22 LSSICE no és necessari el consentiment per al possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica (cookies tècniques) a la sola fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulte estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.”